Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

1. Doorontwikkeling van de Lokale (integrale) toegang en de uitwerking van het wijkgericht werken.

  • Uitvoering van Jeugd, Wmo, Participatie en Onderwijs vanuit één Lokale Toegang (verordening, de vraag van de burger centraal in plaats van de Wet). Vanuit een Integrale Toegang én aanpak.
  • De teams werken vanuit deze Lokale Toegang wijkgericht. De begeleiding en ondersteuning vanuit Sociaal vindt plaats dicht bij de burger en organisaties in de wijk. De Teams zijn verankerd en herkenbaar in de wijk en kennen de kansen en belemmeringen waardoor zij hier snel en passend op kunnen inspelen.
  • Implementatie en doorontwikkeling van het regiesysteem . We zijn in staat om passend binnen de AVG integraal regie te voeren en geven hiermee vorm aan één gezin, één regisseur en één plan. De inwoner is mede- eigenaar van zijn eigen gegevens.

2. De borging van kwaliteit, innovatie én transformatie door verschuiving van het ondersteuningsaanbod van de tweede naar de eerste naar de nulde lijn met de lokale partners.

  • Het collectieve aanbod in de wijken vraaggericht inrichten en vergroten : lichtere vormen van zorg dichterbij organiseren
  • Ruimte om te investeren op nulde - en eerste lijn
  • Verwijzingen naar specialistische hulp alleen daar waar noodzakelijk en aantoonbaar effectief is en alleen als er geen (collectief) of lichter alternatief op de nulde en eerste lijn mogelijk is.
  • Met behulp van beheersmaatregelen worden onderdelen van ons aanbod extra onderzocht om de kwaliteit te verhogen en kosten te besparen.

3. Behouden en doorontwikkelen aansluiting Omgevingswet in relatie tot huisvesting bijzondere doelgroepen en prangende woonkwesties.
4. Op basis van de evaluatie van de prototypes WSD neemt de gemeenteraad een besluit over de implementatie hierover in het 2e kwartaal 2020.