Begroting 2020

Lokale heffingen

Inleidende tekst

In principe worden de tarieven gebaseerd op een taakstellende begrote opbrengst. Deze worden jaarlijks aangepast met areaaluitbreiding en een indexering voor dat jaar. Afwijkingen hierin worden bij elke belasting afzonderlijk gemeld.

Naast de autonome ontwikkelingen zal de herindeling van de gemeente Haaren per 01-01-2021 leiden tot een extra belasting van de organisatie.

De tarieven van de lokale heffingen zijn hoogstens kostendekkend. Dat betekent dat de geraamde baten (inkomsten) de geraamde lasten (uitgaven) niet overschrijden. In het volgende overzicht wordt inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven van de heffingen berekend zijn. Het beleid per belastingsoort volgt daarna.

ga terug