Begroting 2020

Lokale heffingen

Leges dienstverlening/burgerzaken

De leges burgerzaken worden voor een deel bepaald door de van Rijkswege vastgestelde (maximum) bedragen. Voor zover deze Rijkstarieven niet van toepassing zijn, kan de gemeente het zelf bepalen. Voor dit deel verhogen we de tarieven in 2020 trendmatig. Van elke dienstverlening is een geschatte inzet van menskracht de basis voor het bepalen van die tarieven. Een 100% kostendekking is vanwege de door het Rijk opgelegde maximering van de tarieven niet haalbaar.

Onderbouwing tarieven burgerzaken

Werkelijk

Begroot

Begroot

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

Leges en andere rechten

524

375

396

Overige goederen en diensten

0

14

0

Mutatie reserves

0

60

45

Totaal baten

524

449

441

Salarissen en sociale lasten

8

8

8

Overige goederen en diensten

40

30

24

Inkomensoverdrachten - Rijk

217

120

130

Bijdragen inzet MijnGemeenteDichtbij

503

543

534

Totaal lasten

768

701

696

Dekkingsresultaat (- = tekort)

-244

-253

-254

Dekkingspercentage

68%

64%

63%