Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Algemeen budgettair

39.918

39.454

-464

In 2020 wordt € 330.000 meer BCF ten gunste van het product Uitkering gemeentefonds begroot. De algemene uitkering stijgt per saldo met € 815.900. Naast deze voordelen is er een verhoging van de stelposten met € 196.000 als nadeel.

Zoals in de Kadernota 2020 is aangegeven wordt vanaf 2021 de indexering op de OZB-tarieven opnieuw toegepast. Mede hierdoor is het mogelijk om een structureel sluitend begrotingsbeeld te kunnen realiseren.

Zoals in de Kadernota 2020 is aangegeven wordt vanaf 2020 de inflatie- en budgetcompensatie reserves alsmede de jaarlijkse versterking van de vermogenspositie voorlopig gestopt. Dit levert een structurele begrotingsruimte van € 430.000 op. Mede hierdoor is het mogelijk om een structureel sluitend begrotingsbeeld te kunnen realiseren.

Het grootste nadeel op dit product is de resultaatbestemming. In 2020 wordt € 1.460.000 minder onttrokken aan de reserves dan in 2019.

Toelichting herberekening gemeentefonds
De Gemeentefondsuitkering is begroot op basis van de laatste meicirculaire. De meicirculaire laat twee grote ontwikkelingen zien ten opzichte van de eerder begrote bedragen.

Een flinke plus van het gemeentefonds voor posten in het sociaal domein: in de circulaire zijn diverse prijscompensaties opgenomen voor de voormalige 3D-budgetten en Wmo. Daarnaast zijn hierin de extra middelen voor jeugdzorg opgenomen en enkele kleine toevoegingen in de vorm van taakmutaties in de circulaire.

De extra middelen voor jeugdzorg zijn vooralsnog toegekend tot en met 2021.

Een flinke min voor de accresontwikkeling: het Rijk heeft de uitgavenramingen naar beneden bijgesteld. Door de koppeling van het gemeentefonds aan de Rijksuitgaven door het principe van samen-de-trap op en samen-de-trap af, wordt daarmee de groei van het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. Dit leidt in de meicirculaire tot een flinke min-post. Per saldo ontstaat voor de jaren 2019-2021 een positief resultaat, en voor de jaren 2022 en 2023 een negatief resultaat op onze eerdere begrotingspositie voor deze jaren.