Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • Periodiek wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van onze gemeente via de Planning&Control documenten (begroting, jaarrekening, kadernota en bestuursrapportages).
  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is onze grootste inkomstenbron. Via de periodieke circulaires hebben we hier inzicht in vertalen we de ontwikkelingen in onze begroting.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.