Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

6.770

7.295

525

Voor het jaar 2020 dalen de rentelasten met netto € 250.000.

Zoals in de Kadernota 2020 is aangegeven wordt vanaf 2021 de indexering op de OZB-tarieven opnieuw toegepast. Mede hierdoor is het mogelijk om een structureel sluitend begrotingsbeeld te kunnen realiseren.

Vanwege indexering en areaalontwikkeling stijgen de OZB-inkomsten met € 158.000 ten opzichte van de begroting 2019.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van budgetten.