Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Openbare orde en veiligheid

-2.711

-3.730

-1.019

De bijdrage aan de Veiligheidsregio (brandweer en rampenbestrijding) is gebaseerd op hun begroting (raad maart 2019). Dit betekent in 2020 een verlaging van de bijdrage van € 9.900. Deze verlaging is vooral het gevolg van het niet meer afzonderlijk afrekenen van de eigenaarslasten van de kazerne aan de Schijndelseweg. De jaarlijkse bijdrage wordt vanaf 2022 aanvullend verhoogd met € 52.000 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.

De verkoop van de brandweerkazernes in 2020 aan de Veiligheidsregio heeft voor de begroting 2020 de volgende financiële consequenties:

- vervallen eigenaarslasten      € 17.000 (structureel voordeel)
- boekresultaat verkoop kazernes   € 1.095.000 (eenmalig nadeel).

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van budgetten.