Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Bevolkingszorg: voorbereiden en uitvoeren van rampen- en risicobeheersing. Ook bij incidenten op gebied van openbare orde en veiligheid en bij grote evenementen.
 • Casuïstiek en advies op gebied van zorg en veiligheid. Onze inzet verschuift steeds meer naar preventie.
 • Meewerken aan de integrale aanpak van ondermijning. We adviseren en dragen bij aan casuïstiek.

College uitvoeringsprogramma

 • We compenseren verenigingen voor de kosten van een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Doel: 2022 Q1.
 • We blijven voorop lopen in de ketenaanpak verwarde personen en staan open om hiervoor pilotgemeente te zijn. Doel: 2022 Q1.
 • We verkennen in overleg met de postcommandanten de oprichting van een jeugdbrandweer. Doel: 2020 Q4.

Nieuw beleid en ambities

Nieuwe wetten en regels:

 • Wet verplichte GGZ per 1-1-2020 ter vervanging van wet BOPZ.

Uit kadernota:

 • We intensiveren de onontbeerlijke integrale samenwerking. Niet alleen met externe partners zoals politie, openbaar ministerie, maar ook met interne partners.
 • Preventie en samenwerking met jeugd en zorg is een belangrijk aandachtspunt. Doel is door tijdig ingrijpen escalatie en incidenten te voorkomen. Dit is nodig voor thema's als drank, drugs, criminaliteit en mensen met verward gedrag.
 • De bewustwording over ondermijning pakken we met voorrang op. 'Aanpakken, niet wegkijken' vraagt investeringen in mensen en middelen.

Overig/investeringen:

 • Om ondermijning tegen te gaan, beperken we het BIBOB-beleid niet meer tot de Drank- en Horecawet. We breiden het uit met subsidieverstrekking en omgevingsvergunningen.