Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Sport

-1.842

-1.810

32

Het voordelige verschil à € 79.000 van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt door verschillende onderdelen veroorzaakt:

  • In 2019 was een incidenteel budget à € 27.000 beschikbaar voor de compensatie van de OZB voor de verenigingen.
  • In 2019 was een incidenteel budget à € 44.000 beschikbaar voor buurtcoaches.
  • In 2020 is structureel € 24.000 toegevoegd voor de ramingen omtrent de belastingen van een aantal sporthallen. Deze ramingen waren voorheen niet opgenomen.
  • De verduurzaming van de buitenaccommodaties sportverenigingen is ingetrokken vanaf 2020. Dit betekent een structurele aframing vanaf 2020 à € 100.000.
  • In 2019 was er incidenteel € 500.000 beschikbaar als bijdrage voor de kunstgrasvelden op Heidelust. De dekking vond plaats uit de vermogensreserve.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en indexering van de budgetten.