Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Maatschappelijke voorzieningen

-1.269

-1.242

27

Het voordelige verschil à € 27.000 van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt veroorzaakt door diverse onderdelen binnen gemeenschapshuizen en bibliotheekvoorzieningen.

Wat betreft de bibliotheekvoorzieningen:

 • In 2019 was incidenteel budget à € 85.000 beschikbaar voor de verhuizing van de bibliotheekvoorzieningen naar het MFA.
 • In 2020 wordt de subsidie aan de Stichting Babel 's-Hertogenbosch structureel verlaagd met € 51.000 ten opzichte van 2019. Voorgesteld wordt om dit te heroverwegen.
 • In 2020 zijn de structurele huuropbrengsten à € 14.600 omtrent bibliotheekvoorzieningen afgeraamd naar € 0. Deze opbrengsten zijn niet meer van toepassing op de huidige situatie.
 • In 2019 vond voor € 85.000 dekking plaats uit de reserves.

Per saldo resulteert dit in 2020 betreffende de bibliotheekvoorzieningen in een nadeel à € 36.400.

Wat betreft de gemeenschapshuizen:

 • In 2019 was incidenteel budget à € 11.700 beschikbaar omtrent de opstart van het gemeenschapshuis in Gemonde. Dit betrof een overheveling uit 2018.
 • In 2019 was incidenteel budget à € 65.000 beschikbaar voor de kwartiermaker van het MFA.
 • In 2019 was incidenteel budget à € 250.000 beschikbaar voor de aanleg van het parkeerterrein Kentalis.
 • In 2019 was incidenteel budget à € 50.000 beschikbaar voor de programmaleider MFA via BINT.
 • In 2019 was € 25.000 meer budget beschikbaar door de overgangscompensatie rondom het MFA.
 • In 2019 was incidenteel budget à € 181.000 beschikbaar voor diverse onderdelen omtrent het gemeenschapshuis Litserborg. Dit betrof een overheveling uit 2018. Tevens is er in 2019 incidenteel € 95.000 beschikbaar gesteld vanwege een exploitatietekort.
 • In 2019 was incidenteel budget à € 150.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het pand aan de Hortensiastraat.
 • In 2019 zijn incidenteel aanvullende middelen gevraagd voor de Huif à € 22.500.
 • In 2020 zijn de kapitaallasten omtrent het MFA per saldo € 150.500 hoger geraamd. Dit als gevolg van de investeringen rondom het nieuwe MFA.
 • In 2019 vond, in vergelijking met 2020, voor € 635.000 meer dekking plaats uit reserves.

Per saldo resulteert dit in 2020 betreffende gemeenschapshuizen in een voordeel à € 64.700. Voor dit gehele beleidsproduct ontstaat een voordelig verschil à € 28.300 in 2020 ten opzichte van 2019. De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten.