Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • We zorgen voor en dragen bij aan de doorontwikkeling van de gemeenschapshuizen Meander, D'n Durpsherd, Litserborg en Moerkoal.
 • We ontwikkelen samen met betrokken inwoners van de kern Gemonde en Cadans een nieuwe MFA in Gemonde.
 • Wij waarborgen de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in de kernen Berlicum, Sint-Michielsgestel en Den Dungen en werken mee aan de wensen van de schoolleiding in Middelrode en Gemonde om lezen op school te verbeteren.
 • We continueren en versterken de culturele vorming van onze jeugd middels het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en de Plaza Cultura- functie.
 • We waarborgen goede muziekscholing via onze samenwerking met MEDEZ.
 • We geven Kunst en Cultuur de ruimte en ondersteunen lokale, kleinschalige initiatieven op dit gebied.
 • We breiden de basisscholen Fonkel en De Wegwijzer in Den Dungen uit conform het reeds vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

College uitvoeringsprogramma

 • Het college heeft het behoud van leefbare, vitale en krachtige kernen hoog op de agenda staan. Ook de gemeenschapshuizen spelen hierin een belangrijke rol. Waar gewenst of noodzakelijk nemen we initiatieven of ondersteunen de ontwikkeling van onze gemeenschapshuizen.
 • Het college geeft speciale aandacht aan de rol van Babel binnen de MFA Meander en de rol van de Parochiële bibliotheek in de Litserborg.Er is hier sprake van een verbreding in de taakinvulling van de bibliotheken door inbreng te leveren in de programmering van de MFA's.
 • We zorgen voor nieuwe gemeenschapshuizen in Sint-Michielsgestel en Gemonde via het concept van multifunctionele accommodaties (MFA). Doel: 2022 Q1.
 • In overleg met de directies van de scholen waarbij we hun wensen meenemen, zorgen we voor goede bibliotheekvoorzieningen op de scholen in Middelrode en Gemonde. Hiermee onderstrepen wij het belang van lezen. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

 • MFA Gemonde. In het coalitieakkoord is de realisatie van een nieuwe MFA in Gemonde opgenomen. Deze MFA willen we mogelijk realiseren in de Sint Lambertusschool. Zo brengen we meerdere functies voor jong en oud onder in één gebouw, waarbij gezamenlijk gebruik wordt gestimuleerd. Daarnaast zorgen de investeringen voor een kwalitatieve verbetering van het gebouw voor de lange termijn.
 • Bibliotheek. We willen het niveau van de bibliotheek voorziening verbeteren. Voor 2020 en verder stellen wij voor, mede ingegeven door de in de raad aangenomen motie over de bibliotheekvoorziening, de laatste bezuinigingsslag vanuit de kerntakendiscussie niet door te voeren en daarmee de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening niet verder onder druk te zetten.
 • Lokaal 7 op locatie. Om ervoor te zorgen dat Lokaal 7 beter op locatie kan uitzenden is een media hub nodig. Ook de bijbehorende abonnementskosten moeten gedekt worden. Dit doen we via een subsidie met een afbouwregeling.