Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Accountmanagement: het eerste aanspreekpunt zijn van een ondernemer bij vragen en problemen en het bieden van ondersteuning.
 • Signaleren en agenderen van knelpunten.
 • Vertegenwoordiging in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital.
 • Advisering bij projecten uit economisch oogpunt en beleidsvorming.
 • Het toeristisch / recreatief profileren van de gemeente Sint-Michielsgestel voor bezoekers. Waar mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten.
 • Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij de nieuwe economische visie.

College uitvoeringsprogramma

 • We sluiten beter aan bij Agrifood Capital, zodat de investeringen in deze samenwerking meer opleveren voor onze economie. Doel: 2022 Q1.
 • We brengen samen met betrokkenen economische kansen in beeld en kijken hoe we die kunnen verzilveren. Doel: 2022 Q1.
 • We nodigen bij aanbestedingen lokale ondernemers nadrukkelijk uit om in te schrijven. Doel: 2022 Q1.
 • We gaan met ondernemers in overleg om de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden te verbeteren. Doel: 2022 Q1.
 • Regionale rol t.a.v. economie. Doel: 2022 Q1.
 • Contacten bedrijventerreinen. Doel: 2022 Q1.
 • We zoeken actief naar mogelijkheden om Sint-Michielsgestel in toeristisch en recreatief opzicht te verbinden met 's-Hertogenbosch en de andere buurgemeenten. Doel: 2022 Q1.
 • We betrekken de andere gemeenten om het samenwerkingsverband '5 van de Meierij' om toerisme regionaal te versterken. Doel: 2022 Q1.
 • We stimuleren recreatieve mogelijkheden in het buitengebied onder andere door goede fiets- en wandelpaden, en een andere bedrijfsopzet van agrarische bedrijven (toeristische bestemming) en een koppeling met dagtoerisme uit 's-Hertogenbosch. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

 • De economische visie en het actieplan voor Sint-Michielsgestel vragen om bepaalde acties. Deze acties vragen om mankracht, investeringen om zaken aan te jagen, mogelijkheden voor stimuleringsregelingen en aanvullend onderzoek. Hiervoor worden extra middelen gevraagd.
 • Vrijetijdseconomie. Het nieuwe toeristisch recreatieve actieplan (TRAP) wordt naar verwachting eind 2019 vastgesteld. Wij onderzoeken de mogelijkheden om extra middelen beschikbaar te stellen.
 • Vrijetijdseconomie en de regio. De samenwerking met Den Bosch en onze omliggende gemeenten is van belang (stad en ommelanden). De Zuiderwaterlinie, het museale park op oud-Herlaer en de landschapstriënnale in 2020 worden belangrijke trekkers. Dit alles zit met elkaar verbonden via routes (wandel, fiets, MTB en Kano) die we goed blijven onderhouden. Daarnaast blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen zoals de vorming van het Van Gogh National Park en waar mogelijk de themajaren van Visit Brabant. We gaan opzoek naar de juiste partners voor het vermarkten van ons aanbod.


Overig/investeringen:

 • Middels een plan van aanpak voor bedrijventerreinen, worden de knelpunten van bedrijventerreinen inzichtelijk gemaakt. Deze knelpunten zullen voor de korte termijn worden aangepakt en voor de langere termijn een visie om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te houden.
 • In het verlengde hiervan zal worden gekeken naar het opzetten van een organisatievorm om bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden en voor de uitvoering van projecten. Met het bespreken van de korte termijn acties voor de terreinen spreken we ook met elkaar af hoe en wie verantwoordelijkheid draagt. Dit biedt een basis om afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is en om dit verder met elkaar te formaliseren.
 • Opzetten van een ondersteuningsnetwerk voor agrarische bedrijven, waarmee agrarische ondernemers verder kunnen worden geholpen met de vraagstukken die er binnen deze sector spelen om het bedrijf voort te kunnen zetten, om te schakelen of te stoppen.
 • Het mogelijk maken van een bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan verschillende (kleinere) ondernemers en kruisbestuiving realiseren door ondernemers op een vernieuwende locatie, gericht op onderlinge samenwerking, te huisvesten.
 • Het gezamenlijk met ontwikkelaars en pandeigenaren stimuleren van het verplaatsen van commerciële voorzieningen van buiten de centrumgebieden naar de centrumgebieden.
 • Versterken van het horeca-aanbod in de dorpskernen door middel van actieve acquisitie en het begeleiden van goede initiatieven.
 • Het initiëren van een centrummanagement om de samenwerking en organiserend vermogen van centrumondernemers mogelijk te maken. Dit moet leiden tot levendige en aantrekkelijke centra. Om de centra verder te versterken, geven we door middel van een voucherregeling op een laagdrempelige manier ondernemers een steuntje in de rug om initiatieven te ondernemen die de centra versterken.
 • Duurzame en innovatieve bedrijvigheid stimuleren door informatie- en inspiratiesessies te organiseren, de arbeidsmarkt actief te verbinden met arbeidsmarktprojecten en lokale ondernemers, en financiële mogelijkheden zoeken en benutten voor innovatieve projecten.
 • Versterken van de samenwerking van ondernemers onderling, de samenwerking van overheid-onderwijs-ondernemers, en versterking van het Triple Helix netwerk in de gemeente en regio. Het bereiken van en communiceren met ondernemers is hierbij van belang, ook om ervaringen en successen te delen.