Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Regulier, planmatig

  • Er is een jaarcyclus daar waar het gaat over het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van de uitvoeringsprogramma's en bestekken die te maken hebben met het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.
  • Intake en behandeling van klachten/ meldingen Openbare Ruimte (hele jaar).

Projecten

  • Aanbesteding van nieuwe en directievoering van lopende projecten.
  • Advisering en begeleiding van burger- en wijkinitiatieven vanuit de Wijkmakelaars.

Wijkbeheer

  • Jaarrond de inspanning volgens het principe van "schoon, heel en veilig"
  • De intake en coördinatie van de dagelijkse klachten/ meldingen inclusief de interne en externe afstemming en dienstverlening.

College uitvoeringsprogramma

  • Daar waar mogelijk wordt het onderhoud van wegen uitvoeringstechnisch gekoppeld met de vervanging van riolering en vervanging/ aanleg van kabels en leidingen door de netbeheerders.
  • We kijken in het buitengebied naar mogelijkheden voor detectie of dynamische verlichting zodat donkere plekken verlicht worden wanneer dat nodig is. Indien mogelijk worden tussentijdse kansen benut om ook naast de jaarlijkse herverlichting bestaande PLL lampen te vervangen door LED.
  • Advisering bij functionele veranderingen in de openbare ruimte: doordat de (facilitaire) woningbouw aantrekt in de gemeente is hiervoor een apart werkproces opgezet dat veel rendement oplevert maar ook tijd kost. Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Overig/investeringen:

  • In 2020 zal een met de gemeente Boxtel geharmoniseerd beleidsplan Openbare verlichting worden opgesteld.