Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Regulier, planmatig beheer

 • Er is een jaarcyclus daar waar het gaat over het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken die te maken hebben met het beheer en onderhoud van openbaar groen, faunavoorzieningen en bomen.
 • Uitgangspunt bij het reguliere beheer is het verhogen van de biodiversiteit.
 • In het voorjaar voeren we werkzaamheden uit om de eikenprocessierups preventief te bestrijden; in het seizoen bestrijden we ze actief en in het najaar halen we hele nesten weg.
 • Intake en behandelingen van klachten en meldingen Openbare Ruimte (hele jaar).
 • Advisering en begeleiding van burger- en wijkinitiatieven mede vanuit de Wijkmakelaars.

Wijkbeheer

 • Het jaar rond de inspanning volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

College uitvoeringsprogramma

 • We onderzoeken wat de organisatorische en financiële effecten zijn om te komen tot een algeheel hoger kwaliteitsniveau van het openbaar groen. Doel: 2022 Q1.
 • We onderzoeken het instellen van wijkbudgetten waarbij we onderhoudstaken helemaal afstoten en het daardoor vrijkomende geld ten goede laten komen aan de buurt.
 • Projecten: aanbesteding nieuwe- en directievoering lopende projecten, advisering en begeleiding burger- wijkinitiatieven vanuit Wijkmakelaars. Doel: 2022 Q1.

Wijkbeheer

 • Jaarrond de inspanning volgens het principe van "schoon, heel en veilig". Doel: 2022 Q1.
 • Daarnaast de intake en coördinatie van de dagelijkse klachten/ meldingen incl.de interne/externe afstemming en dienstverlening. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.