Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • Het verhuren van panden waar nog ruimte is;
  • Afstoten van panden die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn;
  • Actualiseren van de MeerjarenOnderhoudsPlannen.

College uitvoeringsprogramma

  • Vanuit de gemeenteraad is de taakstelling opgelegd om te besparen op maatschappelijk vastgoed. Dit willen we bereiken door verder te gaan met het verminderen van het aantal eigendommen onroerend goed. Behoudens gemeentehuis- en werven, gemeenschapshuizen, scholen en sportaccommodaties zal op termijn het overige vastgoed afgestoten zijn.
  • Het gebouwenbeheer is verbeterd door energiescans en het bereiken van een kostprijsdekkende huur. Het onroerend goed is ons eigendom wordt op adequate manier beheerd en onderhouden.
  • De aspecten van duurzaamheid worden zo veel als mogelijk gebed in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het bouwkundige en installatietechnische beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Elk jaar wordt beoordeeld of de geplande technische onderhoudsmaatregel nog past bij de status van het gebouw. Afhankelijk hiervan wordt de norm gehanteerd: normaal onderhoud of in stand houding.

Nieuw beleid en ambities

Overig/investeringen:

  • We zijn voornemens het accommodatiebeleid voor gemeentelijk vastgoed te herzien. Hierin zullen nieuwe strategische overwegingen worden gemaakt ten aanzien van de panden en wordt op een andere manier omgegaan met de te behalen taakstelling.