Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Grondexploitaties

-612

-615

-3

De grondexploitaties zijn bij het samenstellen van de jaarrekening geactualiseerd. Deze actualisatie is gepresenteerd in het MPG. De effecten vanuit de actualisatie zijn verwerkt in de begroting. Voor een nadere detaillering en onderbouwing zie MPG voorjaar 2019.