Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Het signaleren van landelijke en provinciale ontwikkelingen en deze indien nodig vertalen in ruimtelijke plannen
 • Het deelnemen aan overlegstructuren en regionale samenwerkingsverbanden.
 • Het bewaken en actualiseren van bestemmingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied.
 • Samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties ruimtelijke plannen tot ontwikkeling brengen.
 • Stimuleren van de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.

College uitvoeringsprogramma

 • We maken met raad en inwoners een plan voor de mogelijke ontwikkeling van Dommeloevers in het centrum van Sint-Michielsgestel. Doel: 2021 Q3.
  Update: Voor het plan Dommeloever is een start gemaakt met het opstellen van de kaders met in acht name van de door de raad aangegeven richting. Uitgewerkte visie: 2020 Q3. Start bouw na afronding centrumplan Sint-Michielsgestel.
 • We faciliteren agrarische ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf met bijvoorbeeld ruimte voor ruimte, of ondersteuning van asbestsanering bij sloop. Doel: 2022 Q1.
 • We maken in overleg met ondernemers en inwoners van het buitengebied een passend beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing. Doel: 2020 Q4.
 • We overleggen met inwoners en bedrijven hoe we verrommeling van het buitengebied tegen kunnen gaan. Doel: 2022 Q1.
 • We hebben een positieve grondhouding ten opzichte van woningsplitsing in het landelijk gebied, binnen de bebouwde kom is het maatwerk. Doel: 2022 Q1.
 • Centrumplannen Sint-Michielsgestel en Berlicum en ontwikkelen stedenbouwkundige visie op het dorpshart van Den Dungen. Actualisatie bestemmingsplannen en meewerken aan particuliere initiatieven. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

 • Leegstand agrarische bedrijven We gaan VAB-beleid opstellen dat past bij de actuele ontwikkelingen in het buitengebied. Hiervoor maken we in overleg met agrarische ondernemers en belangenorganisaties een aanzet. Voor dit onderdeel van de transitie landbouw bieden we maatwerk. Dit doen we via begeleiding aan stoppende agrarische ondernemers en agrarische ondernemers die willen omschakelen.