Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • We werken aan de uitvoering van het college programma.
 • We leveren bijdrage aan de ontwikkeling van ruimtelijke woningbouwplannen door de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid te stimuleren.
 • We maken prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en monitoren deze gezamenlijk.
 • Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We geven ruimte aan nieuwe initiatieven, zoeken de samenwerking op met partners en maken beleid rondom deze thema's.
 • We nemen regionaal deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen van Brabant NoordOost. We geven invulling aan de belangrijkste thema's uit het Regionaal perspectief Wonen. Daarnaast zijn we kartrekker van het thema sociale- en middeldure huur.  

College uitvoeringsprogramma

 • We zorgen dat we minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen in alle segmenten en voor alle doelgroepen bouwen of in de planning hebben. Doel: Q1 2022.
 • We zetten extra in op woningen voor mensen met een laag inkomen. Doel: Q1 2022.
 • We bouwen in elk dorp, bijvoorbeeld Kerkuilhage en Hartkamers (Berlicum), SCI-terrein, Irenestraat en Hortensiastraat (Sint-Michielsgestel), Veldstraat en Grinsel (Den Dungen). Doel: 2022 Q1.
 • We maken in Gemonde een inhaalslag met (minimaal 25) woningen. Doel: 2022 Q1.
 • We geven extra aandacht aan kwaliteit van wonen (onder meer duurzaam en levensloopbestendig). Doel: 2022 Q1.
 • We maken huurders en kopers bewust dat investeringen in woonduurzaamheid renderen in lagere woonlasten. Doel: 2022 Q1.
 • We geven inwoners via een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de mogelijkheid om samen met anderen hun eigen nieuwbouwproject te realiseren. Doel: 2022 Q1.
 • We maken prestatieafspraken met woningcorporaties over duurzaamheid, nieuwbouw, levensloopbestendigheid, doorstroming en het tegen gaan van scheefwonen. Doel: 2022 Q1.
 • We geven groen licht voor het bouwen van tijdelijke woningen (via corporaties) om snel het woonaanbod te vergroten. Doel: 2022 Q1.
 • Er lopen al verschillende projecten, zoals het project Sociale woningbouw met de drie corporaties. Doel: 2022 Q1.
 • Los van het coalitieprogramma lopen verschillende eigen inrichtingsprojecten die veel tijd vergen, zoals de eigen woningbouwprogramma's en de herinrichtingsprojecten. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

 • De huisvesting van arbeidsmigranten is van groot economisch belang, met name voor agrariërs en andere ondernemers. We maken concrete en integrale kaders vanuit volkshuisvesting en ruimtelijke ordening om de huisvesting van deze doelgroep in goede banen te leiden. Dit leidt vervolgens tot concrete locaties voor arbeidsmigranten.
 • Het huisvesten van inwoners met een bijzondere woonvraag is, samen met de corporaties, een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dit vorm gaat krijgen moet nog duidelijk worden.