Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Onderwijs

-3.468

-3.241

228

Het verschil à € 232.000 met betrekking tot onderwijshuisvesting wordt deels veroorzaakt door een aanpassing in de opbrengsten en deels door een aanpassing in de uitgaven.

  • Vanuit de kerntakendiscussie 2015 was in 2019 een taakstelling opgenomen à € 50.000, terwijl dit in 2020 € 150.000 is.
  • Door de opbrengsten uit onder andere verhuur onroerend goed aan te passen aan de huidige ontwikkelingen worden er in 2020 € 26.600 meer opbrengsten geraamd.
  • Door de uitgaven omtrent de doordecentralisaties aan te passen aan de huidige ontwikkelingen worden er in 2020 € 120.000 minder uitgaven geraamd.


De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten. Deze worden centraal toegelicht.