Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Uitvoering geven aan de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet.
 • Uitvoering geven aan de Verordening leerlingenvervoer.
 • Samen met partners bereiden we ons voor op de wetswijziging Voorschoolse Educatie per 1 augustus 2020. Daarom wordt het huidige VVE- beleid aangepast waarbij een relatie gelegd wordt met de peuteropvang, Sociaal Medische Indicatie (SMI), bijzondere bijstand en de samenwerkingsafspraken met de GGD en het onderwijs.
 • Doorontwikkeling Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid.
 • Uitvoering geven aan de Wet Kinderopvang.

College uitvoeringsprogramma

 • Uitvoering geven aan het huidige Leerplicht beleid. Doel: Q1 2022.
 • Uitvoering geven aan het huidige Leerlingenvervoer beleid. Doel: Q1 2022.
 • Uitvoering geven aan het huidige Passende onderwijs beleid. Doel: Q1 2022.
 • Uitvoering geven aan het huidige Beleid en uitvoering Wet Kinderopvang. Doel: Q1 2022.
 • Uitvoering geven aan het huidige VVE-beleid (Vroeg en Voorschoolse Educatie). Doel: Q1 2022.
 • Uitvoering geven aan de huidige Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Doel: Q1 2022.
 • Uitvoering geven aan het huidige Volwasseneducatie/Laaggeletterdheid beleid. Doel: Q1 2022.

Nieuw beleid en ambities

 • Voor het Taalhuis en het uitvoeren van het actieplan laaggeletterdheid is het budget € 30.000 per jaar. In het actieplan staat welke resultaten we eind 2021 bereikt willen hebben. 2x per jaar praten wij u bij over de voortgang en tussentijdse resultaten.

Nieuwe wetten en regels:

 • Minister Slob meldt in de Kamerbrief (21-05-2019) dat de inwerkingtreding van de urenuitbreiding van 10 uur naar 16 uur Voorschoolse Educatie is uitgesteld tot 1 augustus 2020 i.p.v. de eerder beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020.