Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

% kinderdagverblijven en peuterspeelzalen dat zorgt voor warme overdracht naar de basisscholen

99%

% inspectierapporten van GGD die niet verontrustend zijn

95%

Aantal leerlingen met vervoersbeschikking

96

91

91

91

Toelichting:

  • Alle kinderdagverblijven willen 100% een warme overdacht verzorgen. Wanneer ouders niet willen dat de gegevens over de ontwikkeling van het kind worden gedeeld met de basisschool, is dit niet mogelijk. Dit komt overigens zelden voor.
  • Na herstelaanbod van de GGD zijn doorgaans de meeste overtredingen hersteld. Verontrustend is wanneer overtredingen bij herhaling worden geconstateerd en het een overtreding van een hoge prioriteit betreft waarbij de veiligheid van kinderen in gevaar is. Bij acuut gevaar is de GGD bevoegd directe sluiting op te leggen.