Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Aantal klanten met arbeids-vermogen en een traject

280

257

290

300

Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer

7

12

18

25

M.b.t. het Transitiearrangement is de te halen norm de indicator. Maandelijks overzicht van WSD vermeld de norm

norm is 36
realisatie is 36

norm is 39
realisatie is 41

norm is 43
realisatie 43

norm is 49
 realisatie 49

Toelichting:

M.b.t. Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject

  • Aantal personen dat vroeger aangewezen was op Wajong en Wsw en nu onder de doelgroep van de Participatiewet valt, neemt toe. Dus ook het aantal trajecten.
  • Bij genoemde aantallen gaat het om een aantal personen, niet uitkeringen. Een echtpaar is 1 uitkering maar kan 2 trajecten betekenen. Ook niet-uitkeringsgerechtigden hebben een traject maar geen uitkering. Daar vallen ook de 16- en 17 jarigen onder die ondersteuning nodig hebben.


M.b.t. Transitiearrangement
De norm voor het Transitiearrangement hangt af van de omvang van het budget voor "nieuwe instroom" dat de komende jaren zal toenemen. De realisatie en de norm zullen de komende jaren meer op elkaar aansluiten omdat er via de pilot instroom - doorstroom - uitstroom meer personen uit de loonkostensubsidie uitstromen.