Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Inkomensvoorziening

-2.117

-2.145

-28

De lasten en baten in het kader van de Participatiewet zijn geactualiseerd op basis van het aantal uitkeringen (PW, Ioaw en Ioaz) en de inzet op loonkostensubsidies (- € 6.000).

In 2019 zijn de lasten voor minimaregelingen hoger in verband overheveling van budget uit voorgaande jaar voor armoedebestrijding kinderen (€ 61.000).

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, voorzieningen en indexering van de budgetten.