Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Het uitvoeren van de Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (waaronder de integrale verordening sociaal domein).
 • In 2020 bereiden wij de inkoop voor specialistische hulp (begeleid wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding) voor 2021 en verder voor. Dit geldt voor 2 percelen: 1) begeleid wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding en 2) beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  
 • De inkoop voor hulp bij het huishouden is afgerond en per 2020 gaat de nieuwe aanbesteding in. Naar verwachting worden de wachtlijsten daardoor beperkt.

College uitvoeringsprogramma

 • Inzetten op voorkomen en verminderen van taalachterstand, laaggeletterdheid en slechte digivaardigheid samen met onderwijs, bibliotheken en andere partners. Om laaggeletterdheid tegen te gaan stellen we een plan van aanpak op. Doel: 2021 Q3.
 • We ondersteunen initiatieven die mantelzorgers ontlasten. Doel: 2022 Q1.
 • Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning. Doel: 2022 Q1.
 • Uitvoering geven aan het huidige Mantelzorgbeleid. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Nieuwe wetten en regels:

 • Met ingang van 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. Deze wet geeft de gemeente enkele (kleine) taken erbij ten opzichte van de huidige situatie (Bopz).
 • Met ingang van 2020 is er één integrale verordening sociaal domein.

Overig/investeringen:

 • Het is de bedoeling om voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de regio Meierij en Bommelerwaard voor 2020 een centrumregeling te treffen.
 • We komen met een nieuw regionaal beleidsplan Wmo 2020-2024.