Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Jeugdzorg

-5.588

-5.969

-381

Op hoofdlijnen wordt de afwijking van begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 als volgt toegelicht:
De PGB-uitgaven zijn met € 200.000 gestegen. Dit komt deels door een verlaging van het budget met € 130.000 ten opzichte van 2018. De overige € 70.000 stijging is verklaarbaar door een toename van PGB lasten. Deze gegevens zijn gebaseerd op de meest recente prognoses. Vanaf 2020 is er extra budget voor deze verhoging beschikbaar gesteld, dit was in 2019 niet het geval.

Het budget voor de regionale inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp en uitvoeringskosten centrumgemeente zijn gestegen met € 78.000 als gevolg van prijs- en volumeontwikkelingen.
Daarnaast is er onder jongerenwerk in 2020 € 65.000 budget beschikbaar voor buurtsport. Dit werd eerder uitgevoerd binnen het product sportbeleid en betreft enkel een administratieve begrotingswijziging.
De geplande mutatie in de reserve Sociaal domein is in 2020, ten opzichte van het jaar 2019, € 50.000 lager.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten. Deze worden centraal toegelicht.

Om meer inzicht te geven in de besteding van de budgetten, kunnen deze ook verdeeld worden naar inkoop lokaal, PGB of regionaal:

 

2018

2019

2020

Lokaal

-850

-861

-921

Regionaal

-4.692

-5.017

-5.078

PGB

-416

-336

-546

Reserve mutatie

837

626

576

Totaal

-5.121

-5.588

-5.969

Cijfers 2018: jaarrekening
Cijfers 2019/2020: begroting