Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  •  We geven uitvoering aan de Jeugdwet.

Landelijk:
- we volgen landelijke ontwikkelingen op gebied van de Jeugdwet zoals de invoering van het woonplaatsbeginsel, de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel en de discussie omtrent de reikwijdte van de Jeugdwet;
Regionaal:
- activiteiten en beleidsprojecten worden opgepakt en uitgevoerd door het regionale beleidsteam jeugd voor de regio (iedere gemeente levert na rato capaciteit);
- de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop vanaf 2021 worden getroffen door de inkooporganisatie in samenwerking met o.a. zorgaanbieders en de toegang. Het verminderen van wachtlijsten is ook onderwerp van gesprek;
Lokaal:
- we treffen voorbereidingen binnen de interne organisatie voor de nieuwe inkoop vanaf 2021 en de invoering van het woonplaatsbeginsel per 2021 (o.a. werkprocessen vernieuwen en de toegang voorbereiden op de nieuwe werkwijze voor de inkoop van 2021).

  •  Uitvoering geven aan het huidige Jongerenwerk.

Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door drie jongerenwerkers verspreid over vijf kernen. De voortzetting van het reguliere programma bestaat uit: een jongerencentrum voor tiener- en jongeren inloop, straatwerk, meidengroep, vakantieactiviteiten, alcoholvrije discoavonden en jongerenwerk op maat. Indien de financiële middelen het toelaten zetten we in op het doorontwikkelen van het jongerenwerk.

College uitvoeringsprogramma

  • We gaan in overleg met zorgaanbieders om wachtlijsten te verminderen. Doel: 2022 Q1.
  • Beleid en uitvoering Jeugdwet. Doel: 2022 Q1.
  • Uitvoering geven aan het huidige Jongerenwerk. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Nieuwe wetten en regels:

  • Met ingang van 2020 is er één integrale verordening sociaal domein.

Uit kadernota:

  • Vormgeven aan de sluitende keten kwetsbare jongeren 16-26 als transformatie opgaven in het verlengde hiervan van de uitwerking van het Interbestuurlijk Programma. Dit doen we als koplopergemeente samen met de VNG en het Rijk.