Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Toelichting:

De indicatoren voor jeugdhulp zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief.