Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel
2020

Doel 2022

Taakstelling huisvesting statushouders

Taakstelling: 32
Gerealiseerd: 25

Taakstelling: 30 (incl. achterstand)
Verwachte realisatie: 20

Publiceert Rijk eind 2019 en in 2020.

Publiceert Rijk in 2021en 2022.

Statushouders uitgestroomd uit
de uitkering

n.v.t.

13

15

17

Participatiegraad statushouders met een uitkering (%)*

LMA: 20%
GMA:51%
HMA: 17%
N.t.b: 12%

LMA: 19%
GMA: 55%
HMA: 20%
N.t.b.: 6%

LMA: 17%
GMA: 61%
HMA: 22%
N.t.b.: 0%

LMA: 12%
GMA: 60%
HMA: 28%
N.t.b.: 0%

Toelichting:

*) Participatiegraad:
Laag maatschappelijk actief (LMA): geïsoleerd leven / sociale contacten buitenshuis
Gemiddeld maatschappelijk actief (GMA): georganiseerde activiteiten / onbetaald werk
Hoog maatschappelijk actief (HMA): betaald werk (met ondersteuning)
Nb. Dit zijn de (verwachte) cijfers per 1 november van het betreffende jaar.

We verwachten op basis van de huidige inzichten dat de toestroom van statushouders naar Nederland afneemt. Tegelijkertijd verwachten we dat de uitstroom stijgt door de intensievere aanpak.