Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Maatschappelijk werk

567

767

200

In 2020 is extra incidenteel budget beschikbaar voor het project jonge mantelzorgers (€ 11.000).

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van de budgetten.

Hoewel financieel vertaald in dit product is voor het totale programma Maatschappelijke ontwikkeling het volgende te melden:

In het kader van het dekkingsplan is hier voor het jaar 2020 een te realiseren taakstelling van  € 250.000 opgenomen ten opzichte van begrotingsjaar 2019. In meerjarenperspectief loopt deze taakstelling op naar € 500.000 in het jaar 2021 en voor 2022 en verder voor een bedrag van € 650.000.

Daarnaast zijn hier de verwachte stortingen en onttrekkingen uit de reserve Sociaal domein opgenomen voor het gehele programma Maatschappelijke ontwikkeling. De afwijking van de geplande onttrekking bedraagt voor 2020 € 50.000 meer dan in begrotingsjaar 2019. In de financiële analyse leidt dit in 2020 tot meer inkomsten ten opzichte van begroting 2019.