Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers.
 • We werken met de welzijnsinstelling en ouderenorganisaties aan gezond en vitaal ouder worden en voorkomen van eenzaamheid.
 • We worden een dementievriendelijke gemeenschap.
 • Samen met onder meer ouderenorganisaties en professionele partners verbeteren we de (welzijns)-dagbesteding voor onze kwetsbare inwoners (indien de financiële middelen dat toelaten).

College uitvoeringsprogramma

 • We maken de toegang tot de zorg en ondersteuning makkelijker, door met 1 loket te gaan werken (transformatie). Doel: 2020 Q1.
 • We organiseren voorzieningen met de samenleving (0e lijn) zodat de instroom naar specialistische hulp (1e en 2e lijn) kleiner wordt. Doel: 2020 Q1.
 • We stimuleren maatschappelijke instellingen om met initiatieven te komen die volwaardig meedoen bevorderen. Doel: 2022 Q1.
 • We zetten in op het benutten van talenten zodat iedereen ook echt mee kan doen. Doel 2022 Q1.
 • We maken extra werk van de vermindering van eenzaamheid bijvoorbeeld in overleg met buurtplatforms en dorpstafels. Doel: 2022 Q1.
 • Uitvoering geven aan het huidige Subsidiebeleid. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Overig/investeringen:

 • Binnen de transformatie sociaal domein zetten we ons samen met de ketenpartners in om één sluitend ondersteuningsaanbod te realiseren en waar mogelijk dubbelingen te voorkomen. Door de zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners te organiseren (0e 1e lijn) besparen we op termijn op de duurdere 2e lijns zorg.