Begroting 2020

Leefomgeving

Dit is het doel

Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren.

Voldoende betaalbare woningen
Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. Duurzaamheid is uiteraard ook bij nieuwbouw een belangrijk thema.

Inwoners halen het beste uit zichzelf en hun omgeving
In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.

Ruimtelijk beleid voor het buitengebied
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. Hiervoor starten we met de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel.

Verkeer en vervoer
Op het gebied van verkeer en vervoer gaan wij slagen maken. Met een actueel Uitvoeringsplan verkeer en vervoer willen wij in 2020 versneld een aantal bekende probleemlocaties en onderzoeksvraagstukken oppakken. Wij gaan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid aan elkaar koppelen. In het kader van "omdenken" beginnen wij met een uitvoeringsplan en actualiseren wij voortaan jaarlijks dit Uitvoeringsplan en het Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP).

Openbare ruimte en voorzieningen
Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen we ons steentje bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Afgelopen jaren is gekozen voor een sobere uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit heeft ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen achterstanden zijn ontstaan. Die werken we zoveel mogelijk weg. Onkruidbestrijding en het onderhoud aan onze talrijke bomen zijn aandachtspunten. Ook het onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden krijgt aandacht.