Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • We geven invulling aan de agenda voor de ondergrond die in 2018/2019 is opgesteld.
  • We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector.
  • We faciliteren stoppende bedrijven in het buitengebied in hun keuze voor de toekomst.
  • We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering.
  • Woningen die in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen vanwege gemeentelijke wegen, krijgen hiervoor een concreet voorstel.
  • Inzet op risicogericht toezicht bij bedrijven en projecten zoals Intensivering Toezicht Veehouderijen.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

  • Gezien de ontwikkelingen die met name op het buitengebied af komen, is waarschijnlijk extra inzet nodig van de ODBN. Veehouderijen dienen hun stallen aan te passen zodat deze uiterlijk in 2022 voldoen aan de emissie-eisen. Eerste kwartaal 2020 dienen de veehouderijen hiervoor een aanvraag voor een milieutoestemming in te dienen. De verwachting is dat dit zowel leidt tot meer handhaving als extra uren voor vergunningverlening. Ondanks dat het verbod op asbest van de baan is, wordt geadviseerd meer inspanningen te verrichten om de sanering van asbesthoudende daken te stimuleren. Ook wordt opgemerkt dat de autonome ontwikkelingen die op het buitengebied afkomen consequenties zal hebben voor het benodigd aantal uren inzet van de ODBN. De genoemde extra inspanningen gericht op veehouderijen en asbest passen niet binnen het beschikbare budget.