Begroting 2020

Duurzaamheid

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Riolering

0

0

0

Binnen het product riolering is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Afwijkingen worden opgevangen door stortingen c.q. onttrekkingen in de voorziening riolering.

De begroting 2020 is gebaseerd op het huidige VGRP. Bij vaststellen van het nieuwe vGRP 2020-2024 zullen de tarieven rioolrecht vastgesteld worden en zal de begroting voor 2020 en verder hierop aangepast worden.