Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Planmatig beheer

  • We beheren en onderhouden het rioolstelsel het hele jaar volgens de wettelijke eisen. Hierdoor blijft de functionele werking gegarandeerd.
  • We monitoren de hydraulische werking om wateroverlast te voorkomen.
  • We controleren het jaar rond de kwaliteit van de riolering en de daarin opgenomen voorzieningen.
  • Voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van maatregelen geschiedt volgens de vastgestelde uitvoeringsplanning van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).
  • Intake en behandeling van klachten/meldingen Openbare Ruimte.

Projecten

  • In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) zijn per 2020 en verder grootschalige vervangingen van het vrijvervalriool op wijkniveau planmatig en financieel voorzien. De uitvoering geschiedt op basis van jaarschijven, waarbij binnen de kostendekking een gemiddelde investering geldt van circa € 1.000.000 per jaarschijf. In 2020 wordt in het oostelijk deel van Middelrode met de rioolwerkzaamheden gestart. Binnen dit meerjarige project wordt op integrale wijze het hemelwater van het verhard (dak) oppervlak en van zoveel mogelijk panden afgekoppeld van de riolering.  

College uitvoeringsprogramma

De aspecten van duurzaamheid worden zo veel als mogelijk ingebed in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het geplande technisch rioolbeheer. Binnen regio De Meierij werken 10 gemeenten, Brabant Water en twee waterschappen samen om ook dit onderwerp binnen het doelmatig waterbeheer te borgen.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.