Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • Advisering reinigingstaken en projecten: Los van het coalitieprogramma lopen verschillende eigen (inrichting)projecten die ook hun invulling behoeven voor een goede grondstoffeninzameling en het (beleidsmatig) schoon houden van de openbare ruimte. Doel: doorlopend.
  • Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening: los van het coalitieprogramma én beleidsadvisering Reiniging komen er veel uitvoeringstaken kijken bij ons grondstoffenplan en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte (inclusief containerbeheer). Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven en de woningbouwopgave. Doel: doorlopend.

College uitvoeringsprogramma

  • De aandacht verschuift van de inzameling van afvalstoffen naar de inzameling van grondstoffen. In 2018 is in de gemeente Sint-Michielsgestel 130 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Landelijk is in het Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof - Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) bepaald dat er in 2020 nog maar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar dient te worden ingezameld.  
  • Dit willen wij bereiken door het wijziging van frequentie van inzamelen in combinatie met omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers voor restafval) in het centrum van Berlicum en Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt hoogfrequent huis-aan-huis PMD en GFT opgehaald, maar wordt het huishoudelijk restafval nog maar eenmaal per 4 weken ingezameld.
  • De inwoners die bij de hoogbouwcomplexen wonen dienen de "reststoffen" (het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft) weg te brengen naar centrale voorzieningen op korte loopafstand. Als uit de evaluatie blijkt dat dit omgekeerd inzamelen de gewenste resultaten oplevert, kan dit dienen om een voorstel voor een groeimodel.
  • Max. 100 kg afval per jaar per inwoner in 2020, 30 kilogram in 2025 en 5 kilogram in 2030 vanuit principe afval is grondstof. Doel: 2030 Q4.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.