Begroting 2020

Duurzaamheid

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Plattelandsvernieuwing

-77

-92

-14

Het verschil tussen de begroting 2019 en begroting 2020 wordt veroorzaakt door de budgetten uit de programmafinanciering "Gestel Groene Gemeente".

De bedragen in 2020 komen voort uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij en mutaties vanuit de reserve groenfonds (€ 60.000) als dekking van de stelpost Ruimte voor Ruimte.