Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de uitspraak van de rechter over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en daarop inspelen met nieuw beleid;
  • Faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Sint-Michielsgestel, waaronder stoppende bedrijven;
  • Deelname aan landelijke en regionale werkgroepen op het gebied van landbouw en gezondheid;
  • Stimuleren van vergroening, van het buitengebied.

College uitvoeringsprogramma

  • We geven alleen beperkte uitbreidingsruimte aan intensieve veehouderijen als door het nemen van extra maatregelen het woon- en leefklimaat verbetert. Doel: 2022 Q1.
  • We ondersteunen de doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Doel: 2022 Q1.
  • We volgen ontwikkelingen op gebied van landbouw & gezondheid om snel in te kunnen spelen op nieuwe technieken die gezondheidsrisico’s verminderen. Doel: 2022 Q1.
  • We stimuleren het vergroenen van het buitengebied, door bijvoorbeeld bestaande subsidies extra onder de aandacht te brengen. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

  • Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de transitie van de veehouderij, vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. De transitie van de veehouderij moeten we vertalen naar bestemmingsplannen, waardoor een adequaat juridisch kader ontstaat om die transitie te ondersteunen. We stimuleren het vergroenen van het buitengebied.
  • Nog niet gehonoreerde wens: Voorbereiding van en deelname aan de landschapstriennale.