Begroting 2020

Duurzaamheid

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Klimaatadaptatie en energietransitie

-252

-203

49

Het voordelige verschil van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt grotendeels veroorzaakt door een tweetal budgetten welke incidenteel in 2019 opgenomen waren. Het betreft ten eerste een budget à € 50.000 voor het project 'Promotie duurzaamheid'. Ten tweede betreft het een budget à € 13.400 voor de dekking van extra loonkosten.

Daarentegen zijn de kapitaallasten in 2020 € 19.700 hoger dan in 2019. Per saldo resulteert dit in een voordeel à € 43.700. Inclusief een aantal kleine voordelen resulteert dit het verschil van € 49.000.