Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Uitvoeren wettelijke taken duurzaamheid en klimaatadaptatie.

College uitvoeringsprogramma

 • We ondersteunen 'groene' initiatieven, via bijvoorbeeld vergunningen, legesheffing etc. Doel: 2022 Q1.
 • We verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Doel: 2022 Q1.
 • We zorgen dat woningen en wijken die nieuw gebouwd worden aardgasvrij zijn. Doel: 2022 Q1.
 • We bevorderen energieneutraal bouwen. Doel: 2022 Q1.
 • We vervangen openbare verlichting door LED. Doel: 2022 Q1.
 • We zorgen ervoor dat we regenwater kunnen opvangen in gebieden waar het valt (bijvoorbeeld met watertuinen). Doel: n.t.b.
 • We maken samen met geïnteresseerden een uitvoeringsprogramma, zodat het niet alleen bij woorden blijft. Doel: 2022 Q1.
 • We geven inwoners de mogelijkheid om te kiezen voor afkoppeling van de regenwaterafvoer en brengen samen met waterschappen in kaart welke stimuleringsmaatregelen we daar tegenover kunnen stellen. Doel: 2022 Q1.
 • Uitvoering regulier technisch beheer: de aspecten van duurzaamheid worden zo veel als mogelijk gebed in concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het technische beheer en onderhoud. Doel: 2022 Q1.
 • Duurzaamheidsprojecten op ad hoc basis. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Nieuwe wetten en regels:

 • Uitvoeren wettelijke taken die voortvloeien uit het Klimaatakkoord:
 • Samenwerken in Regionale Energie Strategie (RES) Brabant Noordoost en voorlopig bod vaststellen.
 • Wijkgerichte warmtetransitievisie opstellen.   

Uit kadernota:

 • Duurzaamheidsvisie: Op basis van ambitie vanuit het coalitieprogramma is al jaarlijks tot en met 2022 ruim € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze budgetten worden onder andere gebruikt als aanjaagbudget. Dit vooruitlopend op de vast te stellen duurzaamheidsvisie.
 • Bijdragen aan de Regionale Energie Strategie. Samen met de gemeente Boxtel willen wij voor de uitvoering van de RES (Regionale Energie Strategie) en de warmtetransitie extra budget opnemen. Het opstellen van een RES en warmtevisie is een wettelijke taak. Voor de vaststelling en uitvoering hiervan zijn omvangrijke participatieprocessen nodig die ook hun beslag krijgen in de omgevingsvisie.
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Vanuit het speerpunt verduurzaming gemeentelijk vastgoed is aanvullend budget noodzakelijk. Aanvullend op het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) wordt budget gevraagd voor de verduurzaming van andere gemeentelijke gebouwen.
 • Vervanging voertuigen. Vervangen van voertuigen wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd in elektrische voertuigen. Aangezien beide gemeenten gebruik maken van de voertuigen wordt deze extra last vanuit MGD doorberekend aan beide gemeenten.

Overig/investeringen:

 • Uitvoering duurzaamheidsvisie en duurzaamheidsagenda: Deze visie is in september 2019 vastgesteld en omvat 21 acties in de periode 2019 tot en met 2022. De totale uitvoeringskosten (ex PM posten) bedragen € 250.000 en worden gedekt uit het jaarlijkse beschikbare aanjaagbudget van € 200.000.