Begroting 2020

Duurzaamheid

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Duurzame ontwikkeling - Klimaatbeleid via percentage duurzaam opgewekte energie in de gemeente

6%

9%

13%

16%

Toelichting:

De bron voor de realisatie is de Klimaatmonitor. De doelstellingen voor 2019, 2020 en 2022 zijn afgeleid uit de Energieagenda. In het Klimaatakkoord is maar één landelijke doelstelling opgenomen: 49% reductie van broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990.