Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Participatie

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

50

0

0

Lasten

5.072

4.564

4.306

Saldo voor bestemming x € 1.000

-5.022

-4.564

-4.306

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

238

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

238

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-4.785

-4.564

-4.306