Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Algemeen budgettair

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

35.770

37.957

39.103

Lasten

19

490

351

Saldo voor bestemming x € 1.000

35.751

37.467

38.752

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

2.671

1.480

13

Storting in reserves

836

10

230

Saldo x € 1.000

1.835

1.470

-217

Saldo na bestemming x € 1.000

37.586

39.918

39.454

Exploitatie resultaat

0

-981

-919