Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

8.370

8.202

8.291

Lasten

1.068

1.432

996

Saldo voor bestemming x € 1.000

7.302

6.770

7.295

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

7.302

6.770

7.295