Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Openbare orde en veiligheid

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

29

-4

7

Lasten

2.311

2.707

3.737

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.282

-2.711

-3.730

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-2.282

-2.711

-3.730