Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Basisregistraties

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

524

389

396

Lasten

1.352

1.280

1.335

Saldo voor bestemming x € 1.000

-827

-892

-938

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

60

45

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

60

45

Saldo na bestemming x € 1.000

-827

-832

-893