Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Bestuur

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

29

47

0

Lasten

4.766

5.298

4.385

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.737

-5.252

-4.385

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

220

712

75

Storting in reserves

611

0

0

Saldo x € 1.000

-391

712

75

Saldo na bestemming x € 1.000

-5.128

-4.539

-4.310