Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Monumentenzorg en oudheidkunde

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

0

0

0

Lasten

248

299

273

Saldo voor bestemming x € 1.000

-248

-299

-273

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

5

5

5

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

5

5

5

Saldo na bestemming x € 1.000

-243

-294

-268