Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Kunst

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

14

0

0

Lasten

360

321

276

Saldo voor bestemming x € 1.000

-346

-321

-276

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

51

13

13

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

51

13

13

Saldo na bestemming x € 1.000

-294

-308

-264