Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Maatschappelijke voorzieningen

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

147

116

103

Lasten

1.644

2.245

1.486

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.497

-2.129

-1.382

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

336

861

141

Storting in reserves

197

0

0

Saldo x € 1.000

138

861

141

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.359

-1.269

-1.242