Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Inkomensvoorziening

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

4.192

3.601

3.671

Lasten

5.774

5.779

5.816

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.583

-2.178

-2.145

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

61

0

Storting in reserves

435

0

0

Saldo x € 1.000

-435

61

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-2.018

-2.117

-2.145